Ročník 2008

Ročník 2008 znamenal pro naše experimenty kvalitativní posun, kdy jsme začali pravidelně dosahovat výtěžků co do hmotnosti, tvaru a kvality srovnatelných s historickými nálezy.

J-08-1
Tavba konaná v peci s tenkou hrudí (P. II) dne 14.5.2008. Tavba zpracovávala různorodý materiál vybraný z předchozích taveb. Materiál byl separován pomocí magnetu a do vsázky nadrcený. V některých případech se jednalo i o několikacentimetrové kousky železné houby, jindy o značně heterogenní „kousky“, ve kterých se vyskytovalo vše od makroskopických zrn železa po dokonale přepraženou rudu.
Tavba byla započata standardním postupem a po dosažení předehřátého stavu byla zahájena první vsázka. V tuto chvíli byl však pokus přerušen hodinovou bouřkou s lijákem. Po obnovení dmýchání se poměrně rychle a snadno dosáhlo známek dobrého běhu pece. Ruční měchy byly nahrazeny vysavačem a pokus pokračoval již s umělým vzduchem. Celkem bylo vsazeno 5,5 kg kovonosné vsázky, z toho 0,5 kg před přerušením tavby. Další 4 kg byly přisazeny za dobu jedné hodiny, v následující hodině již jen poslední 1 kg. Následovalo přisazování pouze dřevěného uhlí.
Pec jsme pro pokročilou hodinu otevřeli až následující den. Pec samotná byla schopna okamžitého dalšího provozu.
Z kusu jsme otloukli nahrubo strusku. Vzhledem k tomu, že byla k dispozici připravená kovářská výheň, následovalo bezprostředně další tepelné a mechanické zpracování produktu.

J-08-01 Železná houba ve stavu po vytažení z pece
J-08-01 Železná houba po očištění.

J-08-2
Tavba konaná v nadzemní šachtové peci s mělce zahloubenou nístějí (P.I) dne 16.5.2008.
Pec je celá vymodelována z rudického červeného jílu smíšeného s pískem. Po zahřátí začala pnutím praskat, a proto jsme přistoupili k rychlému obezdění pece z na sucho kladených nepálených cihel, které byly k dispozici. Tím se docílilo zejména tepelné izolace vnějšího pláště pece a tak snížení teplotního gradientu, který vedl k napětí a praskání. Zároveň i poměrně chatrná obezdívka poskytla dostatečnou mechanickou oporu již rozpraskaným částem pece. Po obezdění pec již dále nepraskala (praskání je doprovázeno charakteristickým zvukovým projevem). Hrudní část pece jsme ochránili průběžně doplňovaným a opravovaným omazáním hlínou.
Do vsázky jsme použili komerční dřevěné uhlí - zkr. CHC; drcený rudný aglomerát - zkr. RA a přebrané kovnaté kousky z předchozích taveb zkr. OLD.
Při dodržení standardního 3fázového průběhu tavby s dohořením do druhého dne bylo zahájeno pravidelné sázení dřevěného uhlí a po celou dobu tavby byla udržována rychlost cca 4,3 kg dřevěného uhlí za hodinu. První vsázka rudy přišla 78 minut po zahájení pravidelné vsázky. Struktura sázení byla udržována: 0,5 kg CHC + 0,5 kg OLD; 0,5 kg CHC + 0,5 kg RA; 0,5 kg CHC. Na 1 kg kovonosné vsázky tedy bylo 1,5 kg dřevěného uhlí. Celkem bylo vsazeno 6,5 kg OLD a 6,5 kg RA. Celková kovonosná vsázka činila 13 kg. Po poslední kovonosné vsázce bylo pod dmýchaným vzduchem přisazeno ještě dalších 5 kg CHC. Celková spotřeba paliva na tavbu činila 41,5kg.
Rychlost hoření vztažená na dm2 průřezu šachty (cca 9,5 dm2) je 0,42 kg.h-1.dm-2 CHC.
Následující den byla pec otevřena a pracovním otvorem byla vyňata houba. Po hrubém otlučení strusky zůstal kus o hmotnosti cca 2,9 kg. Velmi hrubý výtěžek byl tedy asi 22 %. Následným zpracováním se tato hodnosta dále snižuje.

J-08-3
Tavba konaná v peci s tenkou hrudí (P.II) dne 17.5.2008 jako demonstrace pro veřejnost. K dmýchání vzduchu bylo proto využito výhradně jednočinného ručního měchu. Do vsázky jsme opět použili komerční dřevěné uhlí; drcený rudný aglomerát a přebrané kovnaté kousky z předchozích taveb.
Standardní průběh tavby zahájil po zaplnění pece hodinový předehřev, při kterém bylo přisazeno 2 kg CHC. Následovaly pravidelné vsázky v poměru 1:1 kovonosná vsázka a CHC při střídání RA-OLD. Zachována byla rychlost hoření 2 kg CHC.hod-1. OLD po čtyřech 0,5 kg vsázkách došla a pokračovaly proto dále již jen RA. Celkem kovonosná vsázka 7 kg (2 kg OLD a 5 kg RA).
Dohořívání probíhalo více jak hodinu do otevření pece a bylo spáleno dalších 3,5 kg CHC. V rámci předvádění byla pec otevřena. Struska se při otevření nacházela v polotuhém stavu, neschopná odpichu. Po zvážení měl hlavní jen velmi zhruba očištěný kus hmotnost 4,5 kg. Následující zpracování teprve ukáže skutečný výtěžek.

J-08-4
27.9.2008 pec 2008/02