Ročník 2013

18.5.2013 – přípravné práce pro stavbu pecí. Pro tavby byly zvoleny pece/pozice 3 a 4. V obou pozicích jsem vybral destrukce pecí z předchozího ročníku a bunkry jsem dále domodeloval směsí hlíny, písku a trávy.
19.5.2013 – stavba pece č. 3 z DL hlíny od Pávek Keramika
20.5.2013 – vysoušení pece č. 3 a stavba pece č. 4 z DL hlíny Pávek Keramika, dále stavba pece č.2 z rudického jílu s pískem a trávou 1:1,2 a krátká stébla.
21.5.2013 – první tavba v peci č. 3
Průběžně na huti probíhají další aktivity. Zejména stavba a výpal německého milíře vedený Ing. Jiřím Kaderou a milíře malgašského vedený Mgr. Dominikem Tallou.

J-13-01

Pec č. 3. 21.5.2013
Časová osa tavby:
8:00 – zapálení
9:10 – v rámci předehřevu vrstva žhavých uhlíků v nístěji cca 10-15 cm
9:30 – pec zaplněna, počátek měřeného předehřevu
10:37 – první rudná vsázka
11:35 – první odpich (po 6,5kg rudné vsázky), tekutá struska, průběh odpichu optimální.
12:20 – druhý odpich (po 12kg rudné vsázky), tekutá struska.
13:11 – třetí odpich (po 17kg rudné vsázky)
13:49 – první vsázka pouze CHC (řízené dohořívání – zpracování rudné vsázky v šachtě)
15:00 – vylomení pece
Popis tavby:
Jedná se o první tavbu v peci č.3. Tavba je vedena s použitím pražené rudy ze sběrů v lokalitách Mokrá a Podolí.
Pec byla po zazdění a vsazení dyzny zapálena vhozením několika žhavých uhlíků a předehřívána s volným odpichovým otvorem. Jak byla postupně pec zaplňována byly navršeny kusy dřevěného uhlí i před odpichový otvor a část předpecní jámy byla vyhrazena jako teplé předpecí několika kusy z destrukcí předchozích pecí. Po zaplnění pece byla hromádka uhlí v předpecí zakryta vrstvou hlíny a písku.
Dmýchání vzduchu zajišťoval malý kovářský ventilátor.
Měřený předehřev trval 67 minut a bylo spáleno 8kg CHC.
Redukční část tavby trvala 3 hodiny a 12 minut a spotřebováno bylo 20 kg CHC a zpracováno bylo 20 kg limonitové rudy.
Po dobu tavby byl 3x proveden úspěšný odpich dobře tekuté strusky.
Pec byla vylomena 70 minut po ukončení rudných vsázek, součástí posledního odpichu byl i čtvrtý odpich, kterým vylomení pece začalo. Při tomto odpichu již byla struska viskózní a po vylomení šítku tuhla.
Velký slepenec železné houby a strusky poklesl do nístěje a materiál se nepodařilo kvalitně oddělit.
Výsledek
Hrubý výtěžek 3,65 kg představuje 18,25% zisku železa, bohužel se ale jedná o relativně nekvalitní kus prorostlý struskou. Celkem sebráno 14,89 kg produktů a odpadu. V bilanci tedy mizí více jak 25% vsázky propalem, rozprachem, nalepením na stěny pece a jinými cestami.

J-13-02

Pec č.3 22.5.2013
Časová osa tavby:
10:00 – zazděná pec zapálena vhozením uhlíků, postup a ošetření odpichového otvoru a předpecí stejný jako u předchozí tavby
10:39 – pec zaplněna CHC a předpecí izolováno
10:40 – počátek měřeného předehřevu
10:46 – hoří kychtové plyny
11:38 – první rudná vsázka
12:38 – první odpich
13:53 – druhý odpich
15:02 – třetí odpich
15:21 – poslední rudná vsázka
15:35 – první vsázka měřeného dohořívání
16:22 – čtvrtý odpich
16:50 – vylomení pece
Popis tavby
Postup vedení tavby stejný jako u předchozí. Vzhledem k stavu pece po předchozí tavbě probíhá předehřev rychleji a celkově se přípravné fáze tavby zkrátily. O dobré atmosféře v peci svědčí již po několika minutách po zaplnění pece zapálení kychtových plynů.
Odpichy strusky byly vesměs úspěšné. První odpich sice trpěl relativně malým množstvím odpíchnuté strusky, ale to je u prvního odpichu normální. Při dalších již množství strusky vzrostlo a struska měla dostatečně nízkou viskozitu. Poslední odpich se podobal tomu prvnímu s malým množstvím strusky ale dobrou (nízkou) viskozitou.
Vylomení bylo vedeno tak aby byla udržena maximální teplota v peci. Odpich a očištění odpichového otvoru bylo vedeno pod větrem, ventilátor byl odstaven těsně před vylomením štítku.
Sochorem byla oddělena železná houba, která seděla cca 15cm nad úrovní dna nístěje a byla ihned kována na špalku dřevěnou palicí. Houba byla zhutněna do přibližně kulového tvaru. Naseknutí jsme nerealizovali pro trvající porezitu houby.
Následně byl vylomena i zbytek strusky který vyplňoval nístěj pece. Koláč strusky nezasahoval až do konce nístěje, což naznačuje studený prostor na dně nístěje v místě naproti odpichovému otvoru.
Výsledek
Vykovaná hrouda železa 1,77 kg a drobné zlomky 0,7kg

J-13-03

Pec č.2 23.5.2013
Experiment navrhl a řídil Dominik Talla.
Časová osa>
8:30 – zazděná pec zapálena a předehřívána dřevem s použitím měchu
10:00 – předehřev CHC, vítr odpichovým otvorem
10:25 – měch přesunut na dyznu, po dobu předehřevu 1kg za 6 min.
10:40 – první vsázka rudy
11:40 – první odpich – velké množství velmi málo viskózní strusky
12:52 – poslední vsázka rudy.
1.1.1.3.2 Popis tavby
Cílem bylo ověřit chod pece s maximálním množstvím vháněného vzduchu. Jako zdroj vzduchu byl použit nožní měch o objemu 160 litrů poháněný šlapáním, kdy při sešlápnutí spočívá celá váha dmýchače na měchu. Počet cyklů za minutu kolísal mezi 9 až 13 dmýchnutími za minutu.
Celkově bylo zpracováno 20kg rudy za 130 minut. Jasně se tedy jedná o velmi rychlou tavbu. Ta se projevila zejména velmi tekutou struskou, nicméně výtěžek tavby byl neuchopitelný – zjevně při této rychlosti

J-13-04
Pec č.2 24.5.2013
Experiment navrhl a řídil Dominik Talla.
Ruda zdroj Hüttenberg, drcená na velikost fazole
Časová osa
9:30 – pec zazděna a zapálena, vyhřívání dřevem na měch
10:08 – vyhřívání CHC (větší kusy), měch
10:43 – pec zaplněna, počátek měřeného předehřevu
11:08 – první vsázka rudy
12:12 – první odpich po 6kg rudy
13:10 – druhý odpich po 11kg rudy
14:11 – třetí odpich po 17kg rudy (lepivá – soplovitá struska)
14:51 – poslední vsázka rudy
14:58 – počátek měřeného dohořívání
15:30 – odpich č.4 pokračuje dohořívání na měch
16:00 – závěrečný odpich a otevření pece

J-13-05
Pec č.4 25.5.2013
Experiment jako demonstrace pro veřejnost, zpracování kovových odpadů z kování předchozích taveb a nespečených drobků železa.
Časová osa
Pec je zazděna předem.
9:15 zapálení žhavými uhlíky a dmýchání velkým měchem.
10:00 – postupné zaplňování dřevěným uhlím
10:20 – pec zaplněna
10:35 – první vsázka měřeného předehřevu CHC
10:46 – zapálení kychtových plynů
11:14 – první rudná vsázka
12:12 – první odpich – bez tekuté strusky
14:06 – poslední rudná vsázka, následuje dohořívání se vsázkami CHC a otevření pece
Popis tavby
Pro tavbu jsme připravili lešení na měch, který byl stlačován závažím a zvedán pákou ovládanou ručně. Po dobu tavby došlo k několika poruchm a tím kratším odstávkám dmýchání.
Pro tento pokus jsme provedli obohacení vsázky o drcené vápno (materiál Ivan Hrvatin) o celkovém množství 375g.
Výsledek
Výsledkem byla velmi pěkně formovaná houba současně ale s neodpíchnutou struskou. Tím sice potvrzujeme pravděpodobný pozitivní vliv vápna ve vsázce na tvorbu houby (při jdnom pokusu není průkazné), nicméně absence odpichové strusky ukazuje jasně na odchulku od rekonstruovaného procesu.
Lehká konstrukce k zavěšení páky měchu je možnou variantou řešení pohonu měchů, která by nezanechala žádné zjistitelné stopu.