Ročník 2009

J-09-01
5.5.2009, pec P.I. Tavba byla zahájena v odpoledních hodinách intenzivním vypalováním dřevem. Po prvním zazdění si pec vyžádala opravu, takže byla konečně zaplněna až po uplynutí 1 a ¾ hodiny od zahájení a připojena na plný výkon ventilátoru. Kompletní náplň pece činila 8 kg uhlí. Poté byl i z přední strany k peci přihrnut písek jako tepelná izolace. 17:15–18:30 probíhal předehřev, při kterém bylo spáleno celkem 5 kg dřevěného uhlí (dále jen CHC) - tedy za 75 min. V 18:44 byla přisazena první dávka rudy (pražený hematit) a pokračovalo pravidelné přisazování rudy a CHC v hmotnostním poměru 1:1. Dávky byly navažovány po 0,5 kg. Celkem bylo do 22:12 přisazeno 10 kg rudy a 10,5 kg CHC. Následovalo vyhořívání při stále zaplněné peci a ventilátoru do 23:58, kdy byl ventilátor odstaven. Pec byla ponechána pozvolnému dohořívání do dalšího dne a byla vylomena 6. května v 10:00. Samovolní dohořívání trvalo 10 hodin. Vytěžená houba nebyla dokonale separovaná od strusky a vytvořila spolu se struskou bochník. Ten byl v dílnách TMB rozřezán úhlovou bruskou na poloviny. I. polovina váží 3,287 kg, II. polovina 2,837 kg, celkem tedy 6,124 kg. Pokud by hmotnost železa činila 50 %, potom by se jednalo o výtěžek cca 3 kg. S touto hmotností budeme dále počítat.

J-09-02
7. 5.2009, pec P.I. Pec zazděna a zapálena s připojeným ventilátorem v 10:54. 11:15 je pec zcela zaplněna CHC a začíná předehřev. V 12:19 byly pro kontrolu zapáleny kychtové plyny jako indikace teploty hoření. Předehřev trvá do 12:24, celkem spáleno 6 kg CHC za 69 minut. V 12:28 první vsázka vlastního separovaného strusko železného odpadu (dále jen OLD). Následují střídavě vsázky pražené rudy a OLD, v celkovém hmotnostním poměru kovonosné vsázky a CHC 1:1. Poslední vsázka rudy byla provedena v 18:32. OLD bylo vsazeno celkem 7,5 kg a rudy 8,5 kg, dohromady tedy kovonosná vsázka činila 16 kg. V 14:05 byla provedena inspekce, struska se sice lepila na tyč, ale odpich se nezdařil. Úspěšně proběhl odpich strusky v 16:19, kdy bylo získáno celkem 1,25 kg strusky. Další menší odpich následoval v 17:44. Pec byla po hodinovém dohořívání (pec pod ventilátorem a udržována plná) vylomena ve 20:27. Ihned byla provedena základní separace železného kusu od tekuté strusky a první kování dřevěnou palicí. Získaný železný kus měl hmotnost 2,2 kg a po dalším kovářském zpracování (JK-09-01) byl získán polotovar o hmotnosti 450 g.

J-09-03
8.5.2009, pec P.II. Tato tavba byla vedena výhradně s rudou z nálezu u lomu Mokrá-Horákov (Fojt 2007) bez míchání s OLD. Pec byla zaplněna a pod plným ventilátorem v 11:35 a poslední vsázka předehřevu CHC byla zapsána v 12:18. Celkem bylo spáleno 4 kg CHC za 43 min. V 12:14 se samovolně nad pecí vzňaly kychtové plyny se slyšitelným pafnutím. V časovém úseku 12:22-15:59 jsou rovnoměrně přisazovány ruda a CHC. Celkem bylo zpracováno 21 kg rudy. Odpichy strusky byly provedeny v časech 14:05, 15:20 a 16:03. Zaplněná pec byla udržovaná pod větrem ještě do 16:30, kdy byla naposledy odpuštěna struska. Pec byla ponechána postupnému chladnutí a byla vylomena následující den v 10:30. Samovolné dohořívání trvalo 18 hodin. Výsledkem byla velmi dobře separovaná železná houba o hmotnosti cca 5 kg. Houba byla ihned postoupena týmu kovářů k dalšímu zpracování (JK-09-02). Získána byla nakonec houska o celkové hmotnosti 1,9 kg.

J-09-04
9.5.2009, pec P.III ž - Želechovice. Tavba opět využívá praženou hematitovou rudu. V 9:15 zapálení pece a topení dřevem na přirozený tah. 10:14 pec zaplněna a zahájeno dmýchání ručním měchem. 10:46 uzavřen vodorovný kanál pece. Předehřev byl dokončen v 11:09 poslední samostatnou vsázkou CHC. Předehřev celkem 3,5 kg CHC za 33 min. 11:13 až 15: 41 rovnoměrné přisazování, celkem přisazeno 17,5 kg rudy. Dále pec dohořívala zaplněná pod větrem do 16:28, kdy byla otevřena. Při pokusu o zhutnění se houba rozpadala a nakonec z ní zůstalo cca 20 větších kousků. Vzhledem k tomu považujeme tuto tavbu za „neúspěšnou“. Výtěžek po nadrcení a přebrání znovu použijeme jako vsázku.

J-09-05
19.9.2009, pec s označením P.I. po malé opravě pracuje bez potíží. V 13:12 je pec za dmýchání zaplněna. Předehřev probíhá od 13:21 do 14:07, spáleno 7 kg CHC za 48 minut. Měkčí smrkové uhlí z milíře subjektivně velmi rychle hoří. V časovém úseku 14:12 až 16:21 rovnoměrné přisazování rudy (celkem 8 kg) a okují (6 kg), tedy celkem kovonosná vsázka 14 kg. Do 16:57 dohořívání pod větrem. Pec byla ihned vylomena. Struska byla nápadně tekutá a byla zateklá i kolem štítku z vnější strany. V důsledku toho byla také velmi dobře vyseparovaná železná houba o hmotnosti 3,5 kg.

J-09-06
20.9.2009, pec s označením P.II. Pec zaplněna v 9:45 a předehřívána od 10:01 do 10:42. Celkem 5,5 kg CHC za 41 min. Rovnoměrné přisazování 10:50 až 12:39. Vsazeno 7,5 kg rudy a 5 kg okují. Pec dohořívala plná pod větrem do 13:00. Následně byla vylomena a houba byla stejně jako v předchozí tavbě nahrubo zpracována dřevěnou palicí s využitím její vysoké teploty.

Galerie: